Chính Sách

Có tất cả 3 bài viết

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng ICT360
Chính Sách

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng ICT360

<div class="headingPage"> <h1 class="title">CH&Iacute;NH S&Aacute;CH BẢO MẬT TH&Ocirc;NG TIN</h1> </div> <div class="content-page"> <div style="text-align: justify;">C&aacute;m...
Chính Sách Đổi Trả Hàng Hoá Tại ICT360
Chính Sách

Chính Sách Đổi Trả Hàng Hoá Tại ICT360

<div><strong>I: SẢN PHẨM MỚI : ĐIỆN THOẠI, THIẾT BỊ MẠNG, M&Aacute;Y T&Iacute;NH BẢNG.</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>1: Sản Phẩm Lỗi Do Nh&agrave; Sản Xuất.</stro...
Quy Định Bảo Hành Các Sản Phẩm Tại ICT360
Chính Sách

Quy Định Bảo Hành Các Sản Phẩm Tại ICT360

<div id="m" class="block b"> <div class="title_bl p" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>QUY ĐỊNH - CH&Iacute;NH S&Aacute;CH BẢO H&Agrave;NH TẠI ICT3...